Política de privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

GRUP RUCURIA EVENTS, S.L., amb domicili a efectes de comunicacions a Carrer Finca la plana, s/n, 43360, Cornudella de Montsant i NIF B-56909302 (d’ara endavant, «SIURANELLA») està compromesa amb la protecció i la seguretat de les dades de caràcter personal que els usuaris o visitants del lloc web www.siuranella.cat ens poguessin facilitar.

Aquesta Política de Privacitat té per objectiu informar als usuaris i visitants del nostre lloc web “www.siuranella.cat” de tot el relacionat amb la recollida i el tractament de les seves dades personals per part de SIURANELLA.

SIURANELLA es reserva el dret de modificar i/o actualitzar aquesta Política de forma periòdica, amb la finalitat d’adaptar-la a la legislació aplicable en cada moment, així com a les pràctiques legítimes de SIURANELLA. En tot cas, el contingut de la nova política serà publicat al lloc web i estarà permanentment disponible pels usuaris i visitants. Es recomana als usuaris i visitants que llegeixin i consultin aquesta Política de Privacitat cada vegada que accedeixin a aquest lloc web.

L’accés i navegació general pels continguts mostrats al lloc web no requereix del registre per part dels usuaris.

COM RECOLLIR SIURANELLA LES DADES PERSONALS?

SIURANELLA recull la informació de l’usuari o visitant d’aquest lloc web en diferents moments:

A través de “Contacte”, on es sol·licita el nom i cognoms i correu electrònic de contacte.
Durant la navegació pel lloc web, a través de les Cookies. Consulta la Política de Cookies.

PER A QUÈ S'UTILITZEN LES DADES PERSONALS?

Formularis de recollida de dades: En els formularis a través dels quals es recullen dades de caràcter personal, l’Usuari rebrà informació detallada sobre el tractament de les seves dades, les seves finalitats, els possibles destinataris de la informació, en el seu cas, i el caràcter obligatori o facultatiu de les seves respostes a les preguntes o a la informació que li sigui sol·licitada.

Finalitats: Totes les dades facilitades per l’Usuari seran utilitzades per facilitar la informació sol·licitada. Igualment, s’enviarà informació per correu electrònic de SIURANELLA.

Les seves dades no seran cedides a cap tercer. Les seves dades seran conservades mentre no causi baixa com a usuari.

Cookies

Des del moment en què el visitant accedeix al nostre lloc web, la seva adreça d’Internet podria quedar registrada en les nostres màquines en forma de fitxers LOG (històrics). En conseqüència, l’Usuari deixa rastre de l’adreça IP que en cada sessió li hagi assignat el seu proveïdor d’accés, de manera que cada sol·licitud, consulta, visita o trucada a un element d’un lloc web podria quedar registrada. No obstant això, els fitxers LOG són anònims (de manera que no identifiquen el nom i cognoms de l’usuari) i s’utilitzaran únicament per a fins interns com la realització d’estadístiques, per portar un control dels accessos al lloc web. Igualment, a través de les cookies es pot emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un Usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer l’usuari. Consulta la Política de Cookies.

COM HE D'ACTUALITZAR LES MEVES DADES PERSONALS?

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a SIURANELLA a través d’aquest lloc web, mitjançant el compliment del corresponent formulari i de subscripció a la newsletter, són veraces, correctes, actuals i completes, i es fa responsable de comunicar a SIURANELLA qualsevol modificació o actualització de les mateixes.

QUÈ PASSA SI FACILITO A SIURANELLA DADES DE TERCERS?

En el cas que l’Usuari inclogui en el formulari electrònic corresponent, dades de caràcter personal referents a persones físiques diferents de l’Usuari, aquest haurà, amb caràcter previ a la inclusió o comunicació de les seves dades a SIURANELLA, informar a aquestes persones sobre el contingut d’aquesta Política de Privacitat. L’Usuari garanteix que ha obtingut el consentiment previ d’aquestes tercers per a la comunicació de les seves dades personals a SIURANELLA.

QUAN es CONSIDERA QUE HE AUTORITZAT A SIURANELLA PER AL TRACTAMENT DE LES MEVES DADES?

Legitimació: Des del moment en què l’Usuari marca la casella de lectura i acceptació de la Política de Tractament de Dades, habilitada al costat del formulari electrònic de recollida de dades, ens atorga el seu consentiment inequívoc, lliure i revocable i ens autoritza expressament a tractar les seves dades personals amb les finalitats descrites al peu del formulari i/o en aquesta Política de Privacitat.

QUANT DE TEMPS ES CONSERVARAN LES DADES?

Les dades dels usuaris i interessats es conservaran durant el temps necessari per al compliment de la finalitat per la qual es van recollir i durant el temps que sigui necessari per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades, a més dels períodes establerts per la normativa d’arxius i documentació.

DRETS DELS INTERESSATS

Us informem que podeu exercir els següents drets:

1. Dret d’accés a les vostres dades personals, per saber quines estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament realitzades amb elles.
2. Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta.
3. Dret de supressió de les vostres dades personals, quan això sigui possible (per exemple, per imperatiu legal).
4. Dret de limitació del tractament de les vostres dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa, en què cas, podrem conservar-les per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
5. Dret d’oposició al tractament de les vostres dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament sigui el nostre interès legítim. SIURANELLA deixarà de tractar les vostres dades, llevat que tingui un interès legítim o sigui necessari per a la defensa de reclamacions.
6. Dret a la portabilitat de les vostres dades, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament sigui l’existència d’una relació contractual o el vostre consentiment.
7. Dret a revocar el consentiment atorgat a SIURANELLA.

TUTELA DE DRETS

En cas que consideri que els seus drets han estat desatessos per part de la nostra entitat, podeu formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’alguna de les següents vies:

– Sede electrònica: https://www.aepd.es
– Correu postal: Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid
– Telèfon: 901.100.099 i 912.663.517

Formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no és necessària l’assistència de lletrat ni procurador.

SEGURETAT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, us informem que hem adoptat totes les mesures de tipus tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades, la seva alteració, pèrdua i tractaments o accessos no autoritzats.

Actualizacions

SIURANELLA es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que puguin afectar el compliment de la mateixa.